1- Shiny Straight Hair Source: instagram.com/p/BU8bOyCDmZZ/ 2- Two Tone Hair Color Source: instagram.com/p/CKsb-Oah4sZ/ 3- Half ...